پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- معصومه وهیمیان, 91, بررسی فضاهای پوششی جهتدار,

- سارا حسین پور, 93, جبر نویکوف و ساختار نویکوف روی جبر لی,

- نادیا بختیاری آق مسجد, 93, فضاهای همبند ساده نیم موضعی,

- معصومه پادیز فومنی, 93, یک روش جدید بر پوشش و گروههای بنیادی,

- فاطمه سیفی, 93, کوچکی و نزدیکی هموتوپیکی,

- آسیه انصار, 93, گروه های اسپانیر و پوشش و نیم پوشش,

- فاطمه شجاعی, 92, فضاهای حلقه کوچک و نظریه پوشش,

- طهماسب دهقان, 92, نگاشت های پوششی برای فضاهای موضعا همبند راهی,

- محمد محمدنژاد, 91, گروه بنیادی فضاهای یک بعدی مشخص,

- جمشید قلی پور آلاشتی, 91, تعمیمی از گروههای بنیادی,

- سحر اکبرزاده کروایی, 91, فضاهای برداری توپولوژیک، فشردگی و اجتماعی از زیر فضاها,

- سوده رنجی پور, 91, گروههای هموتوپی توپولوژیک,

سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^