پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - سید سجاد گشتی, 94, نتایجی روی جبرهای لی پوچ توان,

طرح پژوهشی پایان یافته

1 - سید سجاد گشتی - علی خوشکنار - موسی ایلی, 90, نتیجه ای روی گروه کوهموتوپی گروههای توپولوژیک,

سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^