زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^