دروس

زمینه های تدریس

  1. ریاضی عمومی
  2. معادلات دیفرانسیل
  3. ریاضی مهندسی
  4. آمار و احتمال مهندسی
  5. آموزش ریاضی
سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^