کنفرانس ها

بین المللی :

h.sahleh, s.s.gashti, 12-16 may, 2009, Kurdistan university, sanandaj., A Cancellation Law for Topological spaces, 5thSeminar on Geometry and Topology,

s.s.gashti, Nafpaktos- Greece, June 26-30, 2010., On the proper extensions of locally compact groups, International conferences on Topology and it’s Applications,

h.sahleh, s.s.gashti, Hacettepe University, Ankara - Turkey, 06-11 July, 2009., On the Extension of Topological Group with closed cross section, International conferences on Topology and it’s Applications,داخلی :

سید سجاد گشتی, واحد رشت - 92, آینده پژوهی, هفته پژوهش,

سید سجاد گشتی, دانشگاه گیلان، 1386., قانون حذف در فضاهای توپولوژیک, هفته پژوهش,

سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^