کتب

Karin Erdmann-Mark J. Wildon, 2007, مقدمه ای بر جبرهای لی, اشپرینگر, ترجمه

سیدسجاد گشتی
سیدسجاد گشتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    استادیار
^